SLUŽBY

Klinická psychológia a psychoterapia detí 

Psychoterapeuticky pracujeme s deťmi od obdobia, kedy dokážu s nami spolupracovať, akceptovať nás ako partnera v hre alebo v inej liečebnej činnosti.
Aj tu však akceptujeme isté obmedzenia, ktoré hovoria o tom, že čím je dieťa mladšie, tým častejšie s ním pracujeme prostredníctvom rodiča a používame na tento účel filiálnu terapiu. Rodič sa v tejto situácii po našom vyškolení stáva terapeutom, ktorý podporuje zmenu u dieťaťa podľa presne a jasne definovaných postupov a liečebného plánu.

Často pracujeme s deťmi predškolského a školského veku, zvláštnosťou už nie je práca s deťmi mladšími ako 3 roky, kedy rodičia prichádzajú viac s cieľom sledovania a prevencie, prípadne korekcie. Súčasťou našej práce je aj vývinové posúdenie dieťaťa na úrovni intelektu, osobnosti a emócií, ktoré realizujeme u detí od 2,5 roka.

Poskytujeme aj komplexné psychologické vyšetrenia na žiadosť lekára, školy a na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. Pracujeme najmodernejšími štandardizovanými psychologickými metódami. Používame aj najmodernejšiu prístrojovú techniku z oblasti aplikovanej klinickej psychofyziológie – biofeedbackové a neurofeedbackové posúdenie, ktoré sa v praxi aj vo výskume ukazuje ako vysoko efektívne (evidence based).

Oblasti, ktoré pokrývame v rámci detskej klinickej psychológie a psychoterapie, sú nasledovné:

•  výchovné ťažkosti, poruchy správania a prežívania, úzkostné a depresívne stavy, neurotické reakcie,
•  poruchy príjmu potravy,
•  poruchy autistického spektra,
•  poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD, ADD),
•  problémy s odlúčením od rodičov, sťažená adaptácia na kolektívne zariadenia,
•  nadmerné afekty negativizmu a zlosti, dôsledky traumatických zážitkov - smrť blízkeho, ťažkosti v učení, detské strachy, nízka sebadôvera
a mnohé iné...


Klinická psychológia a psychoterapia dospelých

Každý z nás sa v živote stretne so situáciami, ktoré sa zdajú byť bez východiska a stláčajú nás k zemi. Zostávame bezradní, ťažkosti sa hromadia a čoraz viac sa začínajú prejavovať aj v našom bežnom živote.

Či už je to traumatická udalosť, smrť blízkej osoby, pocit beznádeje, alebo strata zmyslu života, vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto je ochotný nás pozorne vypočuť a pomôcť nám.

V rámci klinickej psychológie a psychoterapie dospelých sa zameriavame na nasledujúce príznaky:

•  akútne psychické krízy - strata partnera, zamestnania, životných istôt, zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, blízkeho človeka...
•  psychické stavy vyvolané stresom (traumy, násilné incidenty, psychické vyčerpanie),
•  úzkosť, záchvaty paniky, depresia, sociálne a iné fóbie,
•  nízka sebadôvera,
•  ťažkosti vo zvládaní stresových situácií,
•  partnerské nezhody, manželské konflikty,
•  psychosomatické ťažkosti,
•  hľadanie zmyslu, naplnenia alebo nového smeru v živote.

Biofeedback a neurofeedback

Biofeedback umožňuje odmerať a minimalizovať účinok stresu na organizmus. Táto prístrojová technika založená na meraní psychofyziologických funkcií predstavuje objektívny pohľad na činnosť nervového systému, najmä jeho autonómnej časti, ktorá je najviac ovplyvnená záťažou a stresom.

Neurofeedback pomáha naučiť sa lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu.

Obe technológie využívame v nasledujúcich oblastiach:

•  Hyperaktivita a poruchy pozornosti (ADD, ADHD)
•  Problémy s koncentráciou
•  Depresia
•  Úzkosť
•  Závislosti
•  Chronická bolesť a chronická únava
•  Poruchy príjmu potravy
•  Epilepsia
•  Nespavosť a poruchy spánku
•  Migréna
•  Obsesívno-kompulzívna porucha (OCD)
•  Poruchy učenia
•  Post-traumatická stresová porucha
•  Poranenia mozgu


Rodinná a párová terapia

V našej práci často prichádzame do kontaktu s pármi, ktoré v aktuálnom životnom období vnímajú, že vzťah, v ktorom žijú, nefunguje tak, ako by si predstavovali.
V partnerskej kríze sa často môžeme ocitnúť aj po prekonaní náročných osobných kríz, rodičovských kríz a pracovne náročných období.

Náročné obdobie však môže byť aj cestou k rastu, usporiadaniu si životných priorít a dôležitou investíciou do partnerského vzťahu.

Vychádzame z predpokladu, že čo sa vo vzťahu pokazilo, vo vzťahu by sa malo aj napraviť. Psychoterapeutická podpora v manželstve, rodičovstve a partnerstve je z nášho pohľadu dôležitým činiteľom podpory celkovej pohody v živote. Skúsenosti nám hovoria, že čím viac sa snažíme byť v partnerstve vzájomne funkční, tým ľahšie sa napĺňajú a zvládajú aj všetky ostatné roly v našom živote (rodičovská, pracovná, osobná).


Vyšetrenia psychickej spôsobilosti

Vykonávame vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre rôzne účely, napr. pre pracovníkov SBS služieb, záujemcov o zbrojný preukaz a pre držiteľov strelnej zbrane.